Ulgi przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe
i w komunikacji autobusowej PKS.


Ulgi przysługujące niewidomym przy przejazdach na terenie Polski.

UWAGA! Ulgi na przejazdy pociągami PKP obowiązują wyłącznie w drugiej klasie.
Chcąc skorzystać z przejazdów w klasie pierwszej należy pokryć różnicę między ceną pełnego biletu pierwszej a drugiej klasy. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i miejsca sypialne - należy je kupić dla siebie i przewodnika.
Niewidomi uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli wg ustawy zarówno osoby uznane za niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i wszyscy z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także inwalidzi dawnej I grupy, jeżeli orzeczenie nie utraciło mocy, mają prawo do:

Niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 37 proc. ulgi w przejazdach autobusami PKS i pociągami - płacą 63 proc. ceny biletu.
UWAGA ! Od dnia 1 stycznia 2011 r. ulgi przysługują także osobom niewidomym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, przy zakupie imiennych biletów miesięcznych, a nie jak wcześniej jedynie jednorazowych.
Niewidomi korzystają z 95 proc. zniżki przy zakupie biletu dla swego przewodnika lub psa przewodnika przy przejazdach atobusami PKS i pociągami. Płacą więc 5 proc. ceny biletu.
UWAGA !Zniżka ta nie przysługuje przy zakupie biletów miesięcznych. Przewodnik osoby niewidomej musi mieć ukończone 13 lat.
Niepełnosprawne dzieci i młodzież do 24 roku życia oraz niepełnosprawni studenci do 26 roku życia korzystają z 78 proc. ulgi przy zakupie biletów na wszystkie pociągi PKPi autobusy PKS, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych. Płacą 22 proc. ceny biletu. Ulga ta obowiązuje przy przejazdach: z i do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny.
Ulga 78 proc. przysługuje również opiekunowi odwożącemu dziecko do wyżej wymienionych placówek oraz w drodze powrotnej na podstawie biletów jednorazowych.
Dziecko do 4 lat, które nie zajmuje oddzielnego miejsca, może być przewożone bezpłatnie, ale w przypadku PKS, w kasie należy pobrać bezpłatny bilet.
Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji korzystają z ulgi 78 proc. przy przejazdach pociągami osobowymi, pospiesznymi a także autobusami zwykłymi, pospieszonymi oraz pospiesznymi na podstawie biletów jednorazowych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr54, poz. 254 z póżniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiazującym od dnia 1 stycznia 2011 r. - Dz.U.2010.238.1578.


PZN
Koło Człuchów

ul. Wojska Polskiego 1
pokoje 2 i 4
77-300 Człuchów

Biuro czynne:
Czwartek godz. 10:00-12:00
tel. (059) 834 2291 wew.327